Tạo ứng dụng hát karaoke bằng HTML5-Audio

Tìm hiểu và làm quen với các thuộc tính, event của thành phần Audio trong HTML5. Viết ứng dụng hát karaoke bằng HTML5-Audio kết hợp với Javascript và CSS

Read more »